TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00062

Kulcsár-völgyi és Csincse patak településeinek belterületi vízrendezése (Harsány, Kisgyőr, Bükkaranyos, Emőd, Gelej, Mezőnagymihály)

TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00062

Kedvezményezett: Harsány Község Önkormányzata vezette konzorcium (konzorciumi tagok: Kisgyőr Község Önkormányzata, Bükkaranyos Község Önkormányzata, Emőd Város Önkormányzata, Gelej Község Önkormányzata, Mezőnagymihály Község Önkormányzata)

Projekt címe: Kulcsár-völgyi és Csincse patak településeinek belterületi vízrendezése (Harsány, Kisgyőr, Bükkaranyos, Emőd, Gelej, Mezőnagymihály)

A projekt elszámolható összköltsége: 396 001 209 Ft

Támogatás összege: 396 001 209 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt fizikai befejezése: 2022.12.31.

Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00062

Projekt bemutatása

Harsány Község Önkormányzata „Kulcsár-völgyi és Csincse patak településeinek belterületi vízrendezése (Harsány, Kisgyőr, Bükkaranyos, Emőd, Gelej, Mezőnagymihály)” címmel Kisgyőr, Bükkaranyos, Emőd, Gelej és Mezőnagymihály településekkel konzorciumban támogatási kérelmet nyújtott be a TOP-2.1.3–15 számú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” tárgyú pályázati felhívásra, mely TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00062 azonosító számon az Irányító Hatóság 2017. május 16-i keltezésű levele alapján támogatásban részesült.

Az önkormányzatokra vonatkozó jelenlegi jogszabályi környezet a helyi önkormányzatok közfeladatává teszi a lakott terület helyi vízkárelhárítását, a helyi vízrendezést az árvíz- és belvízelvezetés megoldását és a tulajdonukban lévő művek fejlesztését, fenntartását és azokon az árvízvédelmi feladatok ellátását.

Harsány Község Önkormányzata Kisgyőr, Bükkaranyos, Emőd, Gelej, Mezőnagymihály települések önkormányzataival közösen konzorciumi együttműködés keretében célként tűzték ki belterületi vízelvezető rendszerük kiépítését.

A projekt átfogó célja a települések infrastrukturális állapotának javítása és a belterület helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése által, a település élhetőbbé tételének és a környezetbiztonság javításának a hatására vonzóbb üzleti és lakókörnyezet kialakítása, melynek eredményeként a települések gazdasági potenciáljának és versenyképességének erősítése, népességmegtartó erejének növelése.

Specifikus célok:

– biztonságos és egységes csapadékvíz és belvízelvezető rendszer kiépítése a települések belterületét érintő csapadékvizek és belvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése érdekében

– a települések belterületének védelme a csapadékvíz által okozott vízkárok és belvízkárok okozta környezeti káresemények kockázatának csökkentése és megelőzése, a település környezetbiztonságának növelése

– A vízrendszer állapotának javítása, helyi vízhasznosítás lehetőségeinek bővítése, éghajlatváltozással, szélsőségesebb időjárással szembeni települési ellenállóképesség javítása, az ökológiai állapot fenntartása, további komplex fejlesztések lehetővé tétele.

– Rendezett településkép kialakítása, a települések infrastrukturális állapotának javítása.

A tervezett csapadékvíz elvezető rendszerek a települések lakott belterületén a csapadékból származó felszíni vizek szabályozott elvezetését biztosítja a külterületi befogadó területekre. A domborzati adottságok figyelembe vételével a csatornahálózat gravitációsan épül.

Harsányban a Munkácsy, Petőfi, Arany, Rákóczi, Béke, Táncsics, Fenyő, Nyírfa Esze Tamás utcák vízelvezetőinek fejlesztése történt meg.

Bükkaranyoson a Kulcsár-völgyi-patak mederrendezése valósult meg több mint 800 m hosszban: itt a mederszakaszok a mértékadó nagyvizek szállítására alkalmatlanok, ezért burkolt meder és földmeder kiépítésére szükség volt, valamint burkolásra került a gyalogos híd környezete és ökológiai mederszakasz is létesült.

Emődön a Kulcsár-völgyi-patak mederrendezése történt meg, előregyártott lapburkolat segítségével, Kisgyőrben a Kisgyőri-patak Rákóczi és a József Attila utcák közötti szakaszának mederrendezése valósult meg földmederrel és burkolt mederrel.

Mezőnagymihályon a Petőfi utca vízelvezető rendszerét fejlesztették kétoldali burkolt vízelvezető árok kiépítésével.

Gelejen a Petőfi és Vörösmarty utcák vízelvezető rendszerének fejlesztése előregyártott beton mederelemek beépítésével valósult meg, ahol a Petőfi úti főgyűjtő vizét a Csincse övcsatornába mint természetes befogadóba vezették el.

A projekt keretében a hat településen összesen több mint 7 ezer méter vízelvezető került korszerűsítésre.

A program keretében teljesült indikátorok:

Felújítandó bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza: 7 306 m

Harsány 1757 méter
Kisgyőr 666 méter
Emőd 304 méter
Bükkaranyos 915 méter
Gelej 1654 méter
Mezőnagymihály 2010 méter

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap Társfinanszírozásával, a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül valósul meg.

Képek a fejlesztésről

-Harsány-

-Bükkaranyos-

-Emőd-

-Gelej-

-Kisgyőr-

-Mezőnagymihály-