Tisztelt Bükkaranyosiak!

Orbán Viktor miniszterelnök ma reggeli bejelentése alapján tájékoztatom Önöket, hogy

kijárási korlátozást vezetnek be Magyarország egész területére március 28. és április 11. között.

 

Két héten keresztül az otthonunkat vagy a lakóhelyünket csak munkavégzés vagy az alapvető szükségletek ellátása céljából hagyhatjuk el.

Elmondta továbbá, hogy ez nem kijárási tilalom, az intézkedés ésszerű és arányos, a boltba, gyógyszertárba, orvoshoz, munkába továbbra is lehet járni. A 65 év felettiek napközben 9 és 12 óra között látogathatják a gyógyszertárakat, drogériákat. A cél, hogy az időseket szétválasszák a fiatalabb, lehetséges vírushordozóktól.

 

A korlátozást tartalmazó rendelet szövege:
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők
kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint
legalább 1,5 méter távolságot tartani.
(2) Az (1) bekezdést a tömegközlekedés során is alkalmazni kell.
2. § Vendéglátó üzletben – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.
3. § A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására az e rendeletben
meghatározott alapos indokkal kerülhet sor.
4. §
(1) A 3. § szerinti alapos indok:
a) a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti
tevékenység, valamint az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint
eszközöket árusító üzletben (különösen a műszaki cikket, az építőanyagot és
eszközöket árusító üzletben) történő vásárlás,
b) napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a kiskorú gyermek kísérése,
c) az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele, beleértve a gyógyító
tevékenységen túl a testi és a lelki egészség megőrzése céljából nyújtott egészségügyi
szolgáltatásokat (különösen pszichoterápiás ellátás, fizioterápiás kezelés, gyógytorna),
d) az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés az 5. §
szerint,
e) a házasságkötés és a temetés szűk családi körben,
f) a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben (a továbbiakban:
élelmiszerüzlet) történő vásárlás,
g) a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (illatszert, a drogériai terméket, a háztartási
tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító) üzletben (a
továbbiakban együtt: drogéria) történő vásárlás,
h) az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben történő vásárlás,
i) a mezőgazdasági üzletben történő vásárlás, ideértve műtrágyát értékesítő üzletet és
vágóhidat,
j) a piacon, a helyi termelői piacon (a továbbiakban együtt: piac) történő vásárlás,
k) a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben (a továbbiakban
együtt: gyógyszertár) történő vásárlás,
l) az üzemanyag-töltőállomás felkeresése,
m) a dohányboltban történő vásárlás,
n) a fodrász, a manikűrös szolgáltatások igénybevétele,
o) a szállítási, tisztítási és higiéniás szolgáltatások igénybevétele,
p) a gépjármű- és kerékpárszerviz, a mezőgazdasági és erdészeti gépek és berendezések
javításával kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele,
q) a hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatások igénybevétele,
r) a legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés, így hatósági,
banki, pénzügyi, biztosítási és postai szolgáltatások igénybevétele,
s) az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása, az állatorvosi rendelő és az
állatkórház látogatása,
t) a szülői jogok és kötelezettségek,
u) a hitéleti tevékenység.
(2) Alapos indok továbbá – az 1. §-ban meghatározottak betartásával – a magáról
gondoskodni nem tudó, vagy segítéségre szoruló személy (például kiskorú személy, idős
személy és beteg személy) részére történő segítségnyújtás.
5. § Egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés külterületen,
valamint a települések belterületén – lehetőség szerint a zöldterületeken – egyedül vagy
ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter
távolságot kell tartani.
6. §
(1) Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát,
piacot vagy gyógyszertárat 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja.
(2) Az élelmiszerüzletben, drogériában, piacon vagy gyógyszertárban 9.00 óra és 12.00 óra
közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag az (1) bekezdés szerinti személy
tartózkodhat.
7. § Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott korlátozás, valamint a 2. §-ban és a 6. § (2)
bekezdésében meghatározott előírás érvényesítése a helyiség üzemeltetőjének a felelőssége.
8. §
(1) E rendelet szerinti korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi, a katonai
rendészet és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati
jogviszonyáról szóló törvény szerinti bármely szerv bevonásával.
(2) E rendelet szerinti korlátózó intézkedések be nem tartása esetén a rendőr a Rendőrségről
szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) szerinti intézkedéseket és kényszerítő
eszközöket a szükségesség és arányosság követelménye betartásával az Rtv.-ben
meghatározott módon alkalmazhatja.

 1. §
  (1) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
  rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 1. § (1) bekezdésétől
  eltérően szabálysértést követ el, aki az e rendeletben meghatározott korlátozó intézkedést
  megszegi.
  (2) A Szabstv. 11. § (1) bekezdésétől eltérően az (1) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a
  pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.
  10. §
  (1) Ez a rendelet 2020. március 28. napján lép hatályba.
  (2) Ez a rendelet 2020. április 11-én hatályát veszti.
  11. §
  Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
  megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és
  életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.)
  szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 1. §-a nem alkalmazható

 

A fenti intézkedések és szabályok a mi érdekünkben történnek, ezért kérek mindenkit azok betartására! Önkormányzatunk továbbra is biztosítja az étkeztetést házhoz szállítással, valamint az idősek gondozását és segítését

Szükség esetén, az alábbi elérhetőségeken tudunk további felvilágosítást, segítséget nyújtani:

 • Önkormányzati Hivatal: 46/476-352, info@bukkaranyos.hu
 • Idősek Klubja: 47/476-352, 70/453-0423
 • Élelmezésvezető (ebédrendelés): +36/ 70/932-7375
 • Falugondnok: +36/70/9327-388
 • Polgárőrség: +36/30/883-5034

 

Vigyázzunk egymásra!

 

Bükkaranyos, 2020. március 27.

Tisztelettel:

Nagy Lajos

polgármester