HIRDETMÉNY – Szociális célú tűzifa támogatásról

 

Bükkaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális célú tüzelőanyag juttatás helyi szabályairól szóló 14/2022. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete alapján az alábbiakról tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot.

A korábbi évekhez hasonlóan lehetőség nyílik a szociálisan rászorultak számára tűzifa támogatás iránti igény benyújtására.

Az önkormányzat Szociális Bizottsága szociális tűzifa támogatást nyújt a rendelkezésre álló 104 m3 készlet erejéig, a rendelet alapján szociálisan rászoruló személyeknek, akik Bükkaranyos községben bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek, és életvitel szerűen ott tartózkodnak.

Szociális célú tűzifára jogosult az a személy, akinek a háztartásában él olyan személy
aki:
– aktív korúak ellátására jogosult, vagy
– időskorúak járadékára jogosult, vagy
– nyugdíjas vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül, vagy
– tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására –
települési támogatásra különösen lakhatási támogatásra jogosult, vagy
– a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel és lakóingatlanának fűtését fatüzelésre alkalmas műszaki megoldással biztosítja, amennyiben háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg
– az 51.300,-Ft-ot,
– egyszemélyes háztartásban élő esetén a 131.100,-Ft-ot.

A szociális tűzifa támogatás iránti kérelmet a Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal Bükkaranyosi Kirendeltségén (Bükkaranyos, Petőfi Sándor út 100.) lehet benyújtani az e
célra rendszeresített formanyomtatványon.

A formanyomtatvány az önkormányzati hivatalban beszerezhető, vagy letölthető az
önkormányzat honlapjáról.

Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak 1 személy nyújthat be kérelmet, az egy helyrajzi számon lévő épületek egy lakóingatlannak minősülnek.

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:
– a kérelmező és a vele egy háztartásban élők utolsó havi munkáltatói jövedelem
igazolása
– azon határozatot, mely igazolja, hogy a kérelmező vagy a vele egy háztartásban élő
részesül valamely – jogosultsági feltételként megszabott – fent felsorolt ellátásban

A kérelmek benyújtásának határideje: 2022. december 20. napja.