HIRDETMÉNY – Szociális célú tűzifa támogatásról

 

Bükkaranyos Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális célú tüzelőanyag juttatás helyi szabályairól szóló 14/2022. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete alapján az alábbiakról tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot.

A korábbi évekhez hasonlóan lehetőség nyílik a szociálisan rászorultak számára tűzifa támogatás iránti igény benyújtására.

Az önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága szociális tűzifa támogatást nyújt a rendelkezésre álló 86 m3 készlet erejéig, a rendelet alapján szociálisan rászoruló személyeknek, akik Bükkaranyos községben bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek, és életvitel szerűen ott tartózkodnak, és lakóingatlanuk fűtését fatüzelésre alkalmas műszaki megoldással biztosítják.

Szociális célú tűzifára jogosult az a személy, akinek a háztartásában él olyan személy aki:

1.– aktív korúak ellátására jogosult, vagy
– időskorúak járadékára jogosult, vagy
– nyugdíjas vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül, vagy
– tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra különösen lakhatási támogatásra jogosult, vagy
– a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, amennyiben háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg
– a 94.200,-Ft-ot,
– egyszemélyes háztartásban élő esetén a 188.300,-Ft-ot, vagy

2.– súlyosan fogyatékos, vagy háztartásban súlyosan fogyatékos személy él.

A szociális tűzifa támogatás iránti kérelmet a Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal Bükkaranyosi Kirendeltségén (Bükkaranyos, Petőfi Sándor út 100.) lehet benyújtani az e célra rendszeresített formanyomtatványon. A formanyomtatvány az önkormányzati hivatalban beszerezhető, vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról (www.bukkaranyos.hu).

Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak 1 személy nyújthat be kérelmet, az egy helyrajzi számon lévő épületek egy lakóingatlannak minősülnek.

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:
– a kérelmező és a vele egy háztartásban élők utolsó havi munkáltatói jövedelem igazolása,
– azon határozatot, mely igazolja, hogy a kérelmező vagy a vele egy háztartásban élő részesül valamely – jogosultsági feltételként megszabott – fent felsorolt ellátásban,
– súlyosan fogyatékos, vagy háztartásban súlyosan fogyatékos személy esetén otthongondozási díjat, vagy ápolási díjat, vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal súlyos fogyatékosságot megállapító határozat.

A kérelmek benyújtásának határideje: 2023. december 20. napja.

Nagy Lajos s. k.
polgármester