Tisztelt ebtulajdonosok, ebtartók!

Bükkaranyos Község Önkormányzata 2023. július 10. – 2023. július 28. napjáig ebösszeírást végez a közigazgatási területén tartott ebekről, mely az ebrendészeti feladatok elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel fontos. Az összeírás önbevallásos, az ebek összeírására a jogszabályban meghatározott adattartalommal kerül sor. Az eb tulajdonosa vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján, mely ebenként 30.000 Ft-ig terjedhet.

Az Ebösszeíró adatlap további példányai beszerezhetők a Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal Bükkaranyosi Kirendeltségén (3554 Bükkaranyos, Petőfi Sándor út 100.) ügyfélfogadási időben, vagy letölthetők a www.bukkaranyos.hu weboldalról, illetve nyomtatással, fénymásolással sokszorosíthatók. Az Ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni a Hivatal részére levélben postai úton, vagy személyesen ügyfélfogadási időben, vagy e-mailben az info@bukkaranyos.hu címre. A bejelentési kötelezettség teljesíthető az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül is, az Ebösszeíró adatlap kitöltésével és beküldésével. Az Ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2023. július 28.

Tájékoztatom továbbá az ebtartókat, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010.(11. 26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése szerint a négy hónaposnál idősebb eb csak csippel megjelölve tartható, ezért szíveskedjenek a csippel még esetlegesen meg nem jelölt ebeket a szolgáltató állatorvosnál haladéktalanul megjelöltetni. Felhívom a figyelmet, hogy amennyiben az ebösszeírást követően az Ebösszeíró adatlapon szereplő adatokban változás állna be, továbbá amennyiben ezt követően kerül az eb a felügyelete alá, azt be kell jelenteni a Hivatal részére, a változást követő 15 napon belül.

Amennyiben sem tulajdonukban, sem tartásukban nincs eb, akkor kizárólag erről szíveskedjenek – az adatlapon feltüntetettek szerint – nyilatkozni.

Segítőkészségüket és együttműködésüket előre is köszönöm!

dr. Tóth Tibor s. k.
aljegyző