Bükkaranyos Község Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

helyettesítő tanyagondnok  munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 6 hónap –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3554 Bükkaranyos, Petőfi Sándor út 100.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
• közreműködik az ebédszállításban, a házi segítségnyújtás biztosításában,
• segíti az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutást (háziorvosi rendelésre szállítás, egyéb egészségügyi intézménybe szállítás, gyógyszerkiváltás)
• gyermekszállítás (óvodások és általános iskolások szállítása) • segíti a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek, rendezvények, ünnepségek lebonyolítását.
• beszerzi a település ellátását, működését szolgáló anyagokat és árukat az önkormányzat és intézményei számára,
• részt vesz a közfoglalkoztatási program irányításában, a településüzemeltetési, intézményüzemeltetési, karbantartási feladatok ellátásában
• felügyeli a községi ravatalozó üzemeltetését, részt vesz a temetési szertartások lebonyolításában

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Középiskola/gimnázium,
• gépjárművezetői gyakorlat – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
• B kategóriás jogosítvány,
• magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett
• cselekvőképesség
• büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
• foglalkoztatási, egészségügyi alkalmasság
• a pályázó nyilatkozata, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• tanyagondnoki képesítés megléte – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
• helyismeret – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
• műszaki szakirányú végzettség, gyakorlat – 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz
• végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
• vezetői engedély másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Lajos nyújt, a +3646476352 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Bükkaranyos Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3554 Bükkaranyos, Petőfi Sándor út 100. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Ba/883-2/2022. , valamint a munkakör megnevezését: helyettesítő tanyagondnok.
• Elektronikus úton Nagy Lajos részére a info@bukkaranyos.hu E-mail címen keresztül
• Személyesen: Nagy Lajos, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3554 Bükkaranyos, Petőfi Sándor út 100. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Bükkaranyos község honlapja (www.bukkaranyos.hu)

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A közalkalmazotti jogviszony határozatlan idejű jogviszonnyá alakítható amennyiben a pályázó a munkavégzés során elvárt feltételeket maradéktalanul teljesíti. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bukkaranyos.hu honlapon szerezhet.