Bükkaranyos Község Önkormányzata

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Kormányrendelet 1/A § -a alapján

pályázatot hirdet

Bükkaranyos Kincsei Bölcsőde, Óvoda és Konyha

intézményében

Bölcsődei dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű, közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

3554 Bükkaranyos, Petőfi u. 20/B.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Bölcsődei korosztály gondozásának, nevelésének segítése. Külső-belső környezet rendben tartása. Bölcsődei dajka feladatok elvégzése munkaköri leírás szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  • középfokú végzettség, valamint
  • a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet szerint előírt bölcsődei dajka képesítés, ennek hiányában, a pályázó nyilatkozata, miszerint vállalja a szükséges képesítés 1 éven belüli megszerzését

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • 15/1998. (IV.30.) NM rendelet szerint előírt bölcsődei dajka képesítés
  • Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
  • Helyismeret

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
  • Iskolai végzettséget igazoló okirat fénymásolata
  • 3 hónapnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, különös figyelemmel a közalkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2.c), (2d) bekezdéseiben foglaltakra.
  • A pályázó nyilatkozata arról, hogy alkalmazása esetén a bölcsődei dajka képesítési előírásait meghatározó miniszteri rendeletben előírt tanfolyamot (amennyiben még nem végezte el) elvégzi
  • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában szereplő személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be (a bölcsőde megnyitásától függően).

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fábián Szilárdné Érsok Anita nyújt, a +36-70/932-7366 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Nagy Lajos részére a polgarmester@bukkaranyos.hu   E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 30.