Elérhetőségek:
3554 Bükkaranyos, Petőfi út 100. | Tel.: +36 46 476 352 | Fax: +36 46 576 265

Általános közzétételi lista

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Elérhetőségi adatok
Bükkaranyos Község Önkormányzata 3554 Bükkaranyos

Petőfi Sándor út 100.

info@bukkaranyos.hu

 

Ügyfélszolgálati kapcsolatok tel: 46/476-352

H-CS 08-16; P 08-13

II. A szervezeti struktúra
1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)
III. A szerv vezetői
1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Nagy Lajos polgármester

polgarmester@bukkaranyos.hu

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Nagy Lajos polgármester

polgarmester@bukkaranyos.hu

Lőrincz Sándorné jegyző

jegyzo@kisgyorpolghiv.t-online.hu

Veszprémi Szilvia Beáta aljegyző

veszpremi.sz@vipmail.hu

1.2. A felügyelt költségvetési szervek
I. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv Bükkaranyosi Óvoda

3554 Bükkaranyos

Petőfi Sándor út 89.

1.3. Gazdálkodó szervezetek
I. A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
A szerv tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek Bükkaranyos Községüzemeltetési

Közhasznú Nonprofit Kft.

1.4. Közalapítványok
I. A szerv által alapított közalapítványok  –
1.5. Lapok
I. Lapok
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
I. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

3530. Miskolc, Városház tér 1.

www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen

 

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

3530. Miskolc, Városház tér 1.

Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen

Levelezési cím:

3530. Miskolc, Pf.: 367.

E-mail: hivatal@borsod.gov.hu

Telefon: (46) 512-901

Telefax: (46) 512-903

Ügyfélfogadási idő:

H-Cs: 8.00-16.30; P: 8.00-14.00

1.7. Költségvetési szervek
I. A szerv által alapított költségvetési szerv adatai Bükkaranyosi Óvoda

3554. Bükkaranyos,

Petőfi Sándor út 89.

E-mail: ovoda.bukkaranyos@citromail.hu

Telefon: (46) 476-352

 

II. Tevékenység, működés adatai

I. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven nincs
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása
II. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
III. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások
IV.  A szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai nincs
V. Nyilvános kiadványok
VI. A testületi szerv döntései előkészítésének a rendje
VII. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
VIII.  A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása
1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk  –
IX. Hirdetmények
1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények
X. Közérdekű adatok igénylése
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje Személyesen vagy postai úton
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal Bükkaranyosi Kirendeltsége

Lőrincz Sándorné jegyző

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) 3554 Bükkaranyos,

Petőfi Sándor út 100.

E-mail: info@bukkaranyos.hu

Telefon: (46) 473-352

Telefax: (46) 576-263

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve Lőrincz Sándorné jegyző
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek nincs
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél nincs
XI. Közzétételi listák
1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista nincs
2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista nincs

 

III. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések
I. Vizsgálatok, ellenőrzések listája
1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása
II. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
III. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai
IV. A működés eredményessége, teljesítmény
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk
V. Működési statisztika
1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
3.2. Költségvetések, beszámolók
I. Éves költségvetések
1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései
II. Számviteli beszámolók
1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói
III. A költségvetés végrehajtása
1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói
3.3. Működés
I. A foglalkoztatottak
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2015.12.31-ei zárólétszám:

Közalkalmazottak: 14 fő

Közfoglalkoztatottak: 58 fő

 

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
II.  A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény  szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjének az adatai
III. Szerződések
1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.
IV. Koncessziók
1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)  –
V. Egyéb kifizetések
1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei  –
VI. Európai Unió által támogatott fejlesztések
1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
VII. Közbeszerzés
1. Közbeszerzési információk: éves közbeszerzési terv, módosított közbeszerzési terv, éves statisztikai összegezés, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések teljesítési adatai